Zāļu blakusparādību uzraudzība – Farmakovigilance

Farmakovigilance ir zinātne un darbības, kas saistītas ar zāļu blakusparādību atklāšanu, izvērtēšanu, izpratni un preventīvu darbību veikšanu vai citām ar zāļu lietošanu saistītām problēmām. Farmakovigilances mērķis ir padarīt zāļu lietošanu drošāku un efektīvāku.

Apliecinot atbildību par saviem produktiem un rūpes par sabiedrības veselību, reģistrācijas apliecības īpašnieks SIA “Unifarma” ir izveidojis farmakovigilances sistēmu un turpina attīstīt zāļu drošuma uzraudzību.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt mums iegūt daudz plašāku informāciju par zāļu drošumu.

Aicinām ziņot arī par zāļu efekta trūkumu, citiem neparastiem efektiem, kā arī par kļūdām saistībā ar zāļu lietošanu.

Jūs varat sazināties ar mums arī gadījumā, ja Jums ir radušies kādi jautājumi par SIA “Unifarma” zāļu lietošanu.

Ja Jūs, lietojot SIA “Unifarma” zāles vai ārstējot pacientu ar mūsu zālēm, novērojat blakusparādības, aicinām ziņot!

Tālrunis:

Darba laikā: +371 67514388

Diennakts mob.: +371 29498200

Fakss: +371 67383495

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

Kontaktforma

 

Paldies par sadarbību!

Jūsu datu konfidencialitāte ir garantēta! Sakarā ar Eiropas parlamenta regulu par fizisku personu datu apstrādi (GDPR), kas stājās spēkā 2018. gada 25. maijā, aizpildot Kontaktformu, Jūs piekrītat attiecīgai datu apstrādei, kas ir vērsta uz blakusparādību kontroli. SIA “Unifarma” neapstrādā un neglabā datus vairāk nekā tas ir nepieciešams, saskaņā ar uzņēmuma personas datu apstrādes un aizsardzības politiku.

 

Pharmacovigilance

Pharmacovigilance is the science and activities related to the detection, assessment, understanding and prevention of adverse effects or any other medicinal product-related problem. The aim of pharmacovigilance is to make medicinal products safer and more effective.

Asserting responsibility for its products and concern for public health, the marketing authorization holder SIA “Unifarma” has established a pharmacovigilance system and continues to develop pharmacovigilance.

By reporting side effects, you can help us get more information about the safety of the medicines.

Please also report about any lack of effect of the medicine, other unusual effects, as well as errors related to the use of the medicine.

You can also contact us if you have any questions about the use of SIA “Unifarma” medicines.

If you notice any side effects while taking SIA “Unifarma” medicine or treating a patient with our medicine, please report it!

Phone:

In work time: +371 67514388

24-hour mobile: +371 29498200

Fax: +371 67383495

E-mail: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

Contact form

 

Thank you for your cooperation!

The confidentiality of your data is guaranteed! Due to the European Parliament's Regulation on the Processing of Personal Data (GDPR), which entered into force on 25 May 2018, by filling in the Contact Form, you consent to the relevant processing of data aimed at the control of adverse reactions. SIA “Unifarma” does not process and store more data than necessary, in accordance with the company's personal data processing and protection policy.

 

Фармаконадзор

Фармаконадзор — это наука и практика выявления, оценки, понимания и предотвращения побочных реакций на лекарства или других проблем, связанных с медикаментами. Цель фармаконадзора – сделать лекарства более безопасными и эффективными.

Заявляя об ответственности за свою продукцию и заботе о здоровье населения, держатель регистрационного свидетельства SIA Unifarma создал систему фармаконадзора и продолжает её развивать.

Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь нам получить больше информации о безопасности этого лекарства.

Также сообщайте о любом отсутствии действия лекарства, других необычных эффектах, а также об ошибках, связанных с применением лекарства.

Вы также можете связаться с нами, если у вас возникнут вопросы по применению медикаментов SIA «Unifarma».

Если вы заметили какие-либо побочные эффекты при приеме SIA «Unifarma» или лечении пациента нашим препаратом, пожалуйста, сообщите об этом!

Телефон:

В рабочее время: +371 67514388

Круглосуточный мобильный: +371 +371 29498200

Факс: +371 67383495

Электронная почта: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

Форма обратной связи

 

Спасибо за сотрудничество!

Конфиденциальность ваших данных гарантирована! В соответствии с Регламентом Европейского парламента об обработке персональных данных (GDPR), вступившим в силу 25 мая 2018 года, заполняя контактную форму, Вы даете согласие на соответствующую обработку данных, направленную на контроль побочных реакций. SIA «Unifarma» не обрабатывает и не хранит больше данных, чем необходимо, в соответствии с политикой компании в отношении обработки и защиты персональных данных.